Kategorie

Regulamin korzystania ze strony internetowej sklepu Rex Company Sp. z o.o.

(dalej: Regulamin)

§1.

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego Rex Company Sp. z o.o. dostępnej pod adresem www.sklep.rex.pl. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki korzystania. Jeżeli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

§2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ma zamiar skorzystać jako klient z oferty zestawów do badań oferowanych przez Rex Company Sp. z o.o. w sklepie internetowym i w tym celu dokonująca elektronicznego zamówienia zestawu oraz uiszczająca za nie opłatę.
 2. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, zamieszczony pod adresem internetowym www.sklep.rex.pl,
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,
 4. Rex Company Sp. z o.o./Sprzedawca – rozumie się przez to Rex Company Sp. z o.o. Ogólnopolskie Centrum Genetyki z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 32, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392224, NIP: 8980017656, REGON: 930109122.
 5. Koszyk – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty oraz umożliwiającą Użytkownikowi ustalanie i modyfikację Zamówienia.
 6. Zamówienie – oznacza ofertę zakupu produktów przedstawioną Rex Company Sp. z o.o. przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu, złożoną na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu oraz określającą rodzaj i liczbę produktów, ich cenę, warunki dostawy oraz sposób płatności.

§3.

 1. Sklep jest prowadzony i obsługiwany przez Rex Company Sp. z o.o.
 2. Sklep dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Dostęp do Sklepu można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, zarówno sieciowe jak i mobilnej. Dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW: np. Internet Explorer, Internet Edge, Chrome, Mozilla Firefox oraz stabilne łączne internetowe o przepustowości co najmniej 512KB.

§4.

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest REX Company Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym Rex.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Inspektorem ochrony danych w REX Company Sp. z o.o. jest r.pr. Olaf Szynkowski.
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [iod@rex.pl]
 8. Informacji zawarte w Sklepie nie można traktować jako porady lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazań do leczenia. Opisy towarów maja tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Jedyną odpowiednią osobą dla wskazania terapii i zastosowania produktów jest lekarz.  

§5.

 1. Na stronach Sklepu używane są pliki cookies.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§6.

 1. Oferta Sklepu obejmuje produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, jeśli takie koszty są naliczane. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
 3. Zamieszczenie na stronie Sklepu informacji o cenie, zdjęć oraz opisów produktów nie oznacza, że jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o który mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktu oferowanego w Sklepie, umieszczania informacji na temat nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed data wejścia w życie ostatniej zmiany.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjęć lub opisów produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie do innych celów niż przeglądanie lub zakup produktów. Wykorzystywanie zdjęć, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie do innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

§7.

 1. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik podaje w formularzu dane osobowe konieczne do realizacji Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, miasto, numer telefonu. W formularzu Użytkownik wskazuje zamówione produkty, sposób płatności oraz sposób realizacji zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Dostęp do Sklepu może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, nieprawidłowości lub treści nielegalnych.
 3. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia na produkt oznacza złożenie Rex Company Sp. z o.o. oferty zawarcia na odległość umowy sprzedaży produktów wskazanych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oferta Użytkownika wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.
 4. Użytkownik kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk ‘Dodaj do Koszyka” Użytkownik dokonuje wyboru towaru znajdującego się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Koszyk” Użytkownik przystępuje do finalizacji Zamówienia podając elementy wskazane w §7 ust. 1. W momencie złożenia Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Rex Company Sp. z o.o. polegającego na wykonaniu badań laboratoryjnych na próbkach będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Użytkownik otrzymuje każdorazowo drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz informację o przewidywanym terminie realizacji.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy poprawnie wprowadzić w formularzu dane wraz z NIP.
 7. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Użytkownika zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią zgody określoną w formularzu zamówienia.
 8. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Rex Company Sp. z o.o. realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony produkt nie jest dostępny), Rex Company Sp. z o.o. może zaproponować Użytkownikowi:
  1. Anulowanie całego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej możliwości Rex Company Sp. z o.o. zostanie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia; w przypadku gdy Użytkownik zapłacił już cenę za produkt, Rex Company Sp. z o.o. zwróci Użytkownikowi całą kwotę),
  2. Oczekiwanie do czasu, gdy produkt będzie dostępny (w przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili gdy produkt będzie dostępny. Sklep poinformuje Użytkownika o przybliżonym terminie dostawy Zamówienia).
  3. Sklep dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu były zgodne z aktualnymi stanami magazynowymi Rex Company Sp. z o.o.
  4. W przypadku promocji lub sprzedaży obejmujących ograniczoną liczbę produktów, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z kolejnością Zamówień dotyczących tych produktów, do momentu wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§8.

 1. Dostawa produktu jest dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją dostawy produktów i wyniku do miejsca wskazanego przez Użytkownika, Użytkownik ponosi dodatkowo koszt przesyłki w wysokości:
  1. 10 zł – przesyłka pobraniowa priorytetowa „Poczta Polska”,
  2. 35 zł – przesyłka kurierska poprzez firmę „TNT”,
  3. Na stronie Sklepu możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:
   1. Przelew na rachunek bankowy:

Rex Company Sp. z o.o., ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław

PKO BP S.A.

Nr konta: 24 1020 5242 0000 2102 0378 7348,

 1. System płatności PayU.pl,
 2. Gotówką przy odbiorze Zamówienia.
 3. Cena do zapłaty zostanie przedstawiona w potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, tzn. po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia. Za wyjątkiem §8 ust. 3 pkt. b i c zapłata powinna nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w §8 ust. 3 pkt. b, za moment dokonania płatności uważany będzie pomyślny wynik autoryzacji płatności.  
 5. W przypadku Zamówienia produktów z opcją samodzielnego odbioru Użytkownik nie ponosi – poza wartością produktów – żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy w punkcie sprzedaży firmy: ul. Robotnicza 32, 53-609 Wrocław.
 6. Do odbioru wyników w przypadku wyboru wariantu z dostawą upoważniona jest wyłącznie osoba składająca Zamówienie.
 7. Odbiór samodzielny możliwy jest osobiście lub przez opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie. Użytkownik może również upoważnić osobę trzecią do odbioru wyniku wypełniając zlecenie badania w rubryce „Dane osoby upoważnionej do odbioru:".

§9.

 1. W ramach Sklepu istnieje możliwość odbioru wyników drogą mailową. Należy wówczas wcześniej w Zamówieniu podać aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 2. Wyniki w sytuacji opisanej w ust. 1 wysyłane są bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika w formie zakodowanej wiadomości. Jednocześnie na podany numer telefonu komórkowego wysyłany zostanie kod umożliwiający odkodowanie wiadomości.

§10.

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie Zamówienia oraz zapłata na konto, jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, firma REX Company Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
 3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe i pomimo wezwań nie zostały one poprawione, nie będą realizowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 5. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku wydłużenia tego terminu Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.  

§11.

 1. Użytkownik, który dokonał zakupu w Sklepie może w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia odstąpić od transakcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik może złożyć albo drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres [_sklep@rex.pl_] albo wysyłając pisemne oświadczenie na adres wskazany w §8 ust. 5.
 3. W razie rezygnacji z Zamówienia, o którym mowa w §10 ust. 1 a także zwrotu towaru w następstwie jego reklamacji pieniądze zostaną przelane na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 4. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 tekst jednolity) Użytkownik akceptuje, że w momencie wykonania przez Rex Company Sp. z o.o. w pełni zleconego Zamówienia, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Zlecenie uważa się za w pełni wykonane w momencie zakończenia badań laboratoryjnych wymaganych do realizacji zlecenia.
 6. Zakupione w Sklepie produkty (zestawy do samodzielnego pobierania materiału) mogą zostać zwrócone w ciągu 10 dni od daty ich otrzymania w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.
 7. W razie zwrotu towaru, o którym mowa w § 11 ust. 6 pieniądze zostaną przelane na wskazany prze klienta rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

§12.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Sprzedawcy wynikającego z umowy sprzedaży zawieranej na odległość między Użytkownikiem a Sprzedawcą, które jest spowodowane działaniem siły wyższej.

§13.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Zamówień w Sklepie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [_sklep@rex.pl_].

§14.

 1. Rex Company Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każda zmiana zostanie Użytkownikowi zakomunikowana, nie później niż na dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życiu zmian.
 2. Do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do rozstrzygnięcia sporów, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016.380 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity)
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Spory powstałe miedzy Użytkownikiem a Sklepem poddane zostaną Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Rex Company Sp. z o.o.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl